Privacy verklaring webshop CBD-R

CBD-R behandelt persoonsgegevens die door haar worden verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. CBD-R draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, veilig en in overeenstemming met de toepasselijke (privacy)wetgeving worden behandeld.

CBD-R streeft er naar om de privacy van haar bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, gebruik en het verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverleners.

Op de volgende pagina’s leest u op welke manier we de correcte verwerking van persoonsgegevens in onze organisatie hebben geborgd.
 

Inhoudsopgave

Waarvoor verwerkt CBD-R uw persoonsgegevens?. 3

Op grond waarvan mag CBD-R deze persoonsgegevens verwerken?. 3

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?. 4

Is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan CBD-R te verstrekken?. 4

Geeft  CBD-R gegevens door aan het buitenland?. 4

Maakt CBD-R gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling?. 4

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?. 4

Hoe beveiligt CBD-R uw persoonsgegevens?. 4

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de door CBD-R verwerkte persoonsgegevens?. 5

Inzagerecht 5

Correctie- en verwijderingsrecht 5

Recht van bezwaar 5

Recht op beperking. 5

Recht op gegevensoverdraagbaarheid. 5

Intrekken van toestemming. 5

Uitoefening van de rechten. 5

Termijnen. 6

Identificatie. 6

Individuele afweging bij ieder verzoek. 6

Heeft CBD-R een Functionaris Gegevensbescherming?. 6

Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door CBD-R?. 6

Wijziging van de Privacyverklaring. 6

Heeft u vragen?. 7

Hoe neemt u contact met CBD-R op?. 7

Aanvullende verklaring in verband met het gebruik van de website van CBD-R. 8

Bezoekgegevens. 8

Cookies. 8

 CBD-R en andere websites. 8

 

 

Waarvoor verwerkt CBD-R uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door CBD-R verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 2. Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
 4. Het kunnen verzenden van door u bestelde producten;
 5. Om u te informeren over nieuwe diensten en activiteiten van CBD-R;
 6. Het afhandelen van informatieaanvragen;
 7. Het uitvoeren van (cliënt)tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;
 8. Het verbeteren van de website en de dienstverlening van CBD-R;
 9. Het verzenden van digitale nieuwsbrieven;
 10. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-en bewaarplicht;
 11. Om eventuele klachten correct te behandelen.

Op grond waarvan mag CBD-R deze persoonsgegevens verwerken?

CBD-R mag uw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • u hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of;
 • dit nodig is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van CBD-R of van een derde.

Gerechtvaardigde belangen van CBD-R kunnen zijn:

 • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van CBD-R;
 • Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n). Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de gastenwifi;
 • Controle op de logging van informatiesystemen. Bijvoorbeeld het internetverkeer;
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;

 

 

U kunt zich verzetten tegen verwerking op grond van gerechtvaardigd belang door middel van het recht van bezwaar. Meer informatie over het recht van bezwaar vindt u verderop in deze Privacyverklaring.

 

 

 

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

CBD-R heeft een aantal organisaties ingeschakeld die werkzaamheden voor CBD-R verrichten. Zo maakt CBD-R gebruik van een organisatie die de ICT (onderhoud en beheer) verzorgt en een organisatie die de medewerkers administratie uitvoert. Voor al deze organisaties gelden dezelfde eisen en uitgangspunten zoals in deze Privacyverklaring zijn vastgelegd. Daarnaast maken wij gebruik van de dienstverlening van een of meerdere verzendorganisaties, die de door u bestelde producten bij u thuis, of uw bedrijf aflevert.

Is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan CBD-R te verstrekken?

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan hanteert CBD-R als uitgangspunt dat niet meer persoonsgegevens worden gevraagd dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met CBD-R te sluiten en/of diensten af te nemen.

Geeft CBD-R gegevens door aan het buitenland?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Maakt CBD-R gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling?

Nee, CBD-R maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

CBD-R bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving.

Hoe beveiligt CBD-R uw persoonsgegevens?

CBD-R heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als vertrouwelijke informatie. Personen die namens CBD-R toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

CBD-R verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van de organisaties die in haar opdracht gegevens verwerken en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

 

 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de door CBD-R verwerkte persoonsgegevens?

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. Hierna lichten wij deze kort toe.

Inzagerecht

U heeft het recht de door CBD-R verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft het recht uw gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat CBD-R de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘bevriest’. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 • Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
 • Indien CBD-R de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan CBD-R verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor 'papieren' verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere organisatie. Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de organisatie waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Intrekken van toestemming

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming dan heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten

 

Het uitoefenen van de rechten is voor u in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

Termijnen

We doen ons uiterste best om uw vragen/verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie

CBD-R kan bij alle vragen / verzoeken om nader bewijs van uw identiteit vragen. Dit doet CBD-R om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat CBD-R aan een verzoek geen gehoor kan geven, bijvoorbeeld als uw gegevens zijn of worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting.

CBD-R zal ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mocht CBD-R aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan wordt dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar gemaakt. U kunt zich vervolgens in dat geval tot de rechter wenden. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (direct) marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Heeft CBD-R een Functionaris Gegevensbescherming?

 CBD-R heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld.

Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door CBD-R?

Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door CBD-R dan stellen we het op prijs om dat zo spoedig mogelijk van u te vernemen. We doen dan ons uiterste best om deze klacht op te lossen. Als u er met ons niet uit komt dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving.

U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  

Wijziging van de Privacyverklaring

CBD-R kan deze Privacyverklaring wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van CBD-R. Wij adviseren u daarom regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen voor een update.

 

 

Heeft u vragen?

U kunt natuurlijk ook altijd aan CBD-R vragen stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Hoe neemt u contact met CBD-R op?

Voor vragen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens door CBD-R kunt u contact opnemen met ons:

info@cbd-r.nl

 

 

 

 

Aanvullende verklaring in verband met het gebruik van de website van CBD-R

In het kader van onze online dienstverlening legt CBD-R gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij CBD-R daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft ingestemd.

Bezoekgegevens

Op onze website www.cbd-r.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachines. Deze gegevens worden gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan CBD-R haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies

Sommige delen van de website van CBD-R kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

CBD-R en andere websites

Op de website van CBD-R treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. CBD-R kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de Privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.